--Ads--

BENGUET PROVINCE – Ngimmato ti tourist arrival iti probinsiya ti Benguet iti umuna a kuarter iti agdama a tawen.

Iti interview ti Bombo Radyo kenni Eliazar Carias, Tourism Officer – Benguet, inaklonna a nasuspendir ti daduma a site gapu iti forest fire ngem gapu kadagiti nakalinya a festivals ket mairugrugi manen ti panagadu dagiti bisita nga agturturong sadiay.

Impettengna a dakkel ti tulong ti kaleppas a Panagbenga Festival gapu ta adu a turista ti nagturong iti nagduduma a pagpasyaran iti La Trinidad, Tublay, ken paset ti Tuba.

Kinunana pay a dakkel ti maitulong ti social media para iti panakaital-o dagiti nagduduma a pagpasyaran iti probinsiya nu sadino maysa a wagas dagitoy ket ti panakikoordinarda kadagiti local vloggers ken ti agtultuloy a Lucky Summer Visitor Program.

Maibasar iti datus dagitoy, kadaklan nga agtataud dagiti bisita sadiay Metro Manila, Pangasinan, Pampanga, La Union ken Ilocos Norte.

Malaksid iti dayta, ti top foreign visitor met dagitoy ket agtataud sadiay Malaysia, South Korea ken Singapore.

Iti sabali a bangir, manamnama a marambakan ti nagduduma a festival iti probinsiya ita a Marso pakairamanan ti Strawberry Festival; Bakun Foundation Anniversary; Tapey Festival ti Kayapa, Bakun; Tallac Festival ti Poblacion, Bakun; Mankayan Foundation Day; Albubo Festival ti Buguias; ken Tilapia Festival ti Ambuklao, Bokod.

Iti bulan ti Abril, Ayosip Festival ti Sinacbat, Bakun; Eco-Tourism and Bindiyan Festival in Kabayan; Biyag Festival ken daduma pay.//Bombo Marinel Rodrigo