--Ads--

ATOK, BENGUET- Agtultuloy latta ti panagpasyar dagiti turista kadagiti nagduduma a tourist spot nga idiay-diaya ti munisipyo ti Atok, Benguet.

Iti pannakiuman ti Bombo Radyo kenni Atok Mayor Franklin, kinunana nga ad-adu latta a turista ti agapaspasyar sadiay partikular iti biyernes ken sabado.

Sigun kenkuana, dagiti kaaduan a daydayuen dagiti turista ket ti Northern Blossom, rock climbing ken dadduma pay.

Kabayatanna, innayonna nga adda latta met ti singsingeren dagitoy nga environmental fee a P50 tunggal indibidual.

Iti agdama, namnamaen ni Mayor Smith, nga ad-adu pay ti agpasyar a turista agsipud ta umadanin manen ti panag-ukrad dagiti nagpipintas a sabsabong sadiay.//Rose