--Ads--

BAGUIO CITY – Agsagsaganan ti Traffic Enforcement Unit (TEU) ti Baguio City Police Office (BCPO) iti pannakarambak ti Panagbenga 2018.

Iti panakipatang ti Bombo Radyo kenni PIns. Oliver Panabang, dadaulo ti TEU-BCPO, kinunana a manamnama nga ada latta dagiti parikut a sangwen dagitoy nangruna iti gunay ti trapiko.

Kinunana a gapu iti daytoy ket nakipatangda kadagiti apektado a linya dagiti parapasahero a jeep tapnu ammo dagitoy ti aramidenda kabayatan ti panakarambak ti nasao a pestibidad.

Sigun kenkuana, adda ti agbalin a control points dagiti parapahahero a lugan inton Pebrero 1, 25 ken 26 kabayatan ti opening parade, grand street ken ti grand float parade.

Dinakamatna a kadagiti lugan ti Aurora Hill ken Trancoville ket aginggada laeng Slaughter House bayat a dagiti lugan nga agtaud sadiay Pacdal ket aginggada laeng iti Jungle Town.

Kinunana a babaen iti daytoy ket saan a makadanon iti sentro ti siudad dagiti jeep ken makontrol ti nailet a taray ti trapiko ditoy siudad kabayatan dagiti maisayangkat a parada.