--Ads--

BAGUIO CITY – Nangipatungpal ti inspeksyon dagiti Market supervisors ken Permit Licensing Division (PLD) iti Baguio City Public Market.

Kasaruno daytoy ti reklamo ti turista a ti ginatangna nga strawberry ket addaan ti dadael.

Kabayatan ti inspeksyon, napagtutulagan dagiti opisyales ken market vendors nga agaramatda laengen ti transparent packaging iti nasao a produkto tapno dagus a makita nu adda ti nadadael.

Sigun kenni Marieta Alvarez-Baguio Market Superintendent, maysa a rason nu apay nga agbaliw ti langa dagiti strawberry ket ti kinabayag ti panakaideliver dagitoy ken saan pay a dagus a mairuar ken magatang.

Inkari met dagiti market vendors a saanda nga agilako iti nadadael nga strawberry.// Christine Bornolla