--Ads--

BAGUIO CITY – Nangipaay iti tulong ti municipal government ti La Trinidad ken ti provincial government ti Benguet kadagiti innem a pamilya a napukawan ti pagtaengan sadiay Obulan, Beckel, La Trinidad, Benguet idi kanikadua.

Sigun kenni Mayor Romeo Salda, sinarungkaranda idi kalman dagiti nasao a pamilya ken sadiay nga imbilinna ti panangasistar ti Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) kadagiti nasao a pamilya.

Naamuan a nangipaay ti dua a lokal a gobyerno iti sangapulo ket maysa a kaban ti bagas, beddings, groserya ken badbado.

Kinunana a manarimaan metten ti panangkita ti MSWDO kadagiti kasapulan a materyales para iti panakaibangon manen dagiti nauram a babbalay tapnu pagtinnulongan ti municipal ken provincial government a gatangen dagiti nasao a banag.

Naamuan nga iti agdama ket nakidagus dagiti pamilya kadagiti kakabagian dagitoy.

Impeksa pay ni Mayor Salda ti panagyamanna kadagiti staff ti HedCor a dagus a nangtulong kadagiti ubbing tapnu saan dagitoy a makapasar iti trauma gapu iti panakaklaatda iti napasamak nga insidente.