--Ads--

BAGUIO CITY – Agtaltalinaed a nadur-as ti turismo sadiay Atok, Benguet uray nalpasen ti holiday season.

Maibasar iti damag, maysa ti Atok, Benguet kadagiti kangrunaan a pinasyar dagiti turista iti napalabas a holidays.

Sigun ken ni Paoay, Atok Tourism Council chair Edward Haight, uray dagiti pagmulaan iti natnateng ken sabong sadiay ket agserserbi a destinasion dagiti turista.

Kinunana a kangrunaan a daydayuen dagiti sangaili ti kinalam-ek ti Atok, Benguet.

Innayonna nga agtultuloy met ti panangpasiar dagiti turista ken dagiti umili kadagiti nagduduma a pagmulaan iti sabong sadiay Atok kasta metten iti Sakura Park.

– timek ni Paoay, Atok Tourism Council chair Edward Haight

Inlawlawagna nga iti agdama ket awan ti sabong dagiti Sakura Trees iti Sakura Park gaputa agsabong laeng dagitoy tunggal Marso ken Abril.

Nupay kasta, kinunana nga adu latta ti agpaspasiar sadiay Sakura Park gapu iti nagduduma a sabong a makita sadiay.