--Ads--

BAGUIO CITY – Puntirya ti lokal a gobyerno ti Atok, Benguet a mangimuntar kadagiti tarpaulins iti Halsema Highway ken iti Provincial Capitol tapnu maipaka-ammo iti publiko a nakarikep paylaeng ti turismo ti munisipyo.

Sigun kenni Mayor Raymundo Sarac, nakedngan ti nasao nga addang kalpasan nga addan dagiti sumagmamano a turista a nailaw-an a nagturong sadiay Atok tapnu agpasyar sadiay.

Nainget metten a binilinna dagiti agimatmaton kadagiti tourist sites sadiay Atok iti saan dagitoy a panangakomodar kadagiti bisita nga agturong sadiay.

Sigun kenkuana, babaen iti daytoy ket maliklikan ti panaka-awis ti dadduma pay a turista nga agturong sadiay Atok a posible nga itunda no makitada dagiti maipablaak a ladawan iti social media dagiti immuna a napasangbay sadiay.

Dinakamat pay ti mayor a nupay awan paylaeng ti naituding nga aldaw iti panakailukat manen dagiti pagpasyaran sadiay Atok ket puntiryada ti posible a panakailukat ti munisipyo iti Enero iti sumaruno a tawen.    Inyapelana met ti panaka-awat ken panag-uray dagiti bisita a kayatda nga agturong sadiay Atok tapnu laeng makaimatang iti nalatak a frost wenno andap.