--Ads--

BAGUIO CITY–Agtaltalinaed nga umdas ti suply ti nateng iti probinsia ti Benguet nangrunga iti a ‘Ber’ months ken iti umadani a paskua.

Sigun kenni Benguet Governor Melchor Diclas, agingga iti agdama ket adda latta iti normal ti supply ti nateng iti probinsia.


Kinunana pay a mayat ti produksion ti nateng iti probinsia gaputa simmayaat metlaeng iti kasasaad ti panawen.

Inyunay-unay pay ti Gobernador a saan nga agkurkurang ti supply ti nateng iti probinsia nangrunata 85% kadagiti nateng nga ipapauneg dagiti Pilipino ket agtataud iti probinsia ti Benguet.
Nupay kasta, mangnamnama met ti opisyal nga iti kanito nga umado ti supply ti nateng ket saan kuma a lumaka ti presio tapno saan a maapektaran ti pagbiagan dagiti umili.