--Ads--

BAGUIO CITY – Inlawlawag ti Benguet Electric Cooperative wenno BENECO nu apay a napasaran ti unscheduled power interruption kadagiti sumagmamano a paset ti Baguio City ken probinsiya ti Benguet nangrugi idi Lunes, Mayo 20, 2024.

Iti interview ti Bombo Radyo, kinuna ni Laarni Ilagan, Community Relations Associate ti nasao a kooperatiba, nakapasar iti technical problems dagiti dua a main breakers ti cooperative’s substation idiay North Sanitary Camp, Baguio City.

Gapu iti daytoy, naapektaran ti feeders 7, 8, 9 ken 10 a mangsaksaklaw iti linya ti kuryente iti nagduduma a paset ti siudad ken probinsiya ti Benguet partikular ti La Trinidad, Sablan ken daduma pay.

Sigun kenni Ilagan, “full-force” ti impatungpalda tapno maisubli ti suplay ti kuryente ngem kinunana a nasken met a kitaenda tapno saan a maikompromiso ti salun-at ti personnel dagitoy.

Inlawlawag pay ti nasao nga opisyal a masapul a maipatungpal ti “power interruption” tapno matarimaan a nalaing dagiti linya ti kuryente ken tapno saan a kumaro pay dagiti maapektaran.

Dinakamat ni Ilagan a pasado alas siete idi rabii ket fully-restored amin dagiti linya ti kuryente ti feeders 7, 8, 9 ken 10.

Impanamnama met ti Benguet Electric Cooperative nga aramidenda ti kabaelanda tapno maipasigurado ti nasayaat a working conditions kadagiti amin a substation equipment dagitoy.//Bombo Mera Pacpacan