--Ads--

BAGUIO CITY – Pakabuklan a 386,000 doses ti COVID-19 vaccine ti in-order ti lokal a gobyerno ti Baguio City manipud iti British-Swedish pharmaceutical company nga AstraZeneca.

Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, kinumpirmar ti AstraZeneca ti order ti siudad idi laeng January 10 nga aggatad ti P100-M.

Kinunana a nagdesisyonda a gumatang iti nasao a kompanya ti agas gapu iti 70% nga efficiency ratio ti bakuna daytoy.

Dinakamatna a babaen iti nasao a bilang ti bakuna a gatangen ti Baguio ket mabaelan ti siudad a mabakunaan ti 180,000 agingga 200,000 nga indibidual a katukad ti 70% a populasyon ti City of Pines.

Inyunay-unay na met a libre ken saan nga inkapilitan ti panagpabakuna ditoy siudad apaman a marugyan ti panagbakuna.

Sigun pay kenni Mayor Magalong, nupay addan ti order ti Baguio iti AstraZeneca ket saanda nga ibatbati ti saritaanda iti Gamaleya Research Institute ti Russia para iti panaggatang ti siudad iti kanayonan a bakuna manipud iti daytoy.