--Ads--

BAGUIO CITY – Imparikep ti Department of Environment and Natural Resources (DENR) ti Akiki Trail ti Mt. Pulag sadiay Kabayan, Benguet iti las-ud ti innem a bulan wenno nasursurok pay.

Sigun iti ahensia, para daytoy iti pannakatarimaan ti bantay kalpasan a nauram ti paset daytoy idi napalabas a Sabado.

Inlawlawag ti ahensia a ti panakairikep ti Akiki Trail ket para met laeng iti pagsayaatan dagiti trekkers ken hikers gaputa posible nga agreggaay ti daga ken batbato iti paset ti bantay kalpasan a nauram dagiti ruot sadiay.

Nupay kasta, agtaltalinaed a nakalukat kadagiti turista iti Ambangeg Trail ti Mt. Pulag.

Maipalagip a nauram ti 5.9 kilometers a paset ti Mt. Pulag gapu iti bimtak a butane gas stove nga inaramat dagiti hikers manipud Cebu.

Kabayatanna, ninayonan ti DENR dagiti requirements para kadagiti hikers ken trekkers nga agtartarigagay nga umuli iti Mt. Pulag.

Sigun kenni DENR-Cordillera regional director Ralph Pablo, karaman kadagitoy ti panag-imet dagiti hikers iti dua nga units ti portable fire extinguishers.

Maad-adal met laeng ti panggep a pannakaipawil ti panag-imet dagiti hikers iti posporo ken ti panagaramat dagitoy iti sigarilyo kabayatan ti panagturongda sadiay Mt. Pulag.

Immunan nga imbilin ni Environment Secretary Roy Cimatu ti panakaadal dagiti pagalagadan para iti Mt. Pulag.