--Ads--

BAGUIO CITY – Narekoberen ti bangkay ni Private First Class Jethro Estacio nga immunan a naibati iti war zone sadiay Marawi City kalpasan ti makalawas a panangur-uray dagiti kakabsatna kenkuana.

Segun kenni Corporal Romnick Estacio, kabsat ti nasao nga scout ranger, naalada ti bangkay ti kabsatna ken ti kadwa daytoy idi kalman iti basement ti balay a kuta dagiti terorista a Maute.

Nupay kasta, nalaos ti panagladingit daytoy gaputa saandan a mairupaan ti kabsatna ken narumekrumek dagiti tulang daytoy gapu pay laeng iti aramid dagiti kalaban.

Dinakamatna nga iti agdama ket ururayenda laengen ti aircraft a maaramat tapnu maiyawidna ti kabsatna iti balayda sadiay Barangay Pasapas, Rosario, La Union.

Maipalagip a sabaten kuma ti grupo ni PFC Estacio dagiti hostages nga ipaima dagiti terorista a grupo ngem kabayatan ti kaaddada iti open area ket pinalpaltogan dagitoy dagiti kalaban.

Ginandatna nga iguyod ti maysa a kadwada a natamaan ngem natiroan ti ulona iti bala, ken saan dagitoy a narekober dagiti katropada gapu iti kinakaro ti rinnupak.

Ti pamilya Estacio ket tubo ti probinsya ti Ifugao ken La Union.

Rambakan kuma daytoy ti maikaduapulo ket lima a kasangayna inton Disyembre 13.