--Ads--

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti follow-up investigation nga ipatpatungpal ti Baguio City Police Office Station 10 iti panakapapatay ti maysa a baket a tinakawan pay dagiti saan a nabigbig a suspek sadiay Phase 1, Richview Square, Bakakeng, Baguio City idi kanikadua.

Immunan a nabigbig ti biktima a ni Lourdes Abalos Teodoro, 77-anyos a maysa a housewife.

Segun kenni PCI Denver de Guzman, dadaulo ti nasao a kuerpo ti pulisya, dumanon amin iti pakabuklan a kagudua a milyon a pisos ti gatad dagiti natakaw nga alahas malaksid pay iti P25, 000 a cash.

Kinunana nga agparparang a simrek iti ridaw iti likod ti balay dagiti saan pay a nabigbig a suspek ken nagturongda iti second floor a nangalaanda kadagiti nasao a banag.

Naamoan met a napukpok ti ulo ti biktima babaen iti natangken a banag a nangitunda iti dagus nga ipupusay daytoy.