--Ads--

BAGUIO CITY – Posible a sumango iti kaskenan a kaso ti hiker a nangaramat iti ‘butane gas’ a nangitunda iti panaka-uram ti paset ti Mt. Pulag idi Sabado.

Sigun kenni P/Insp. Francis Colas, hepe ti Kabayan PNP, maur-uray ti pinal a report ti Bureau of Fire Protection iti nasao nga uram a basaran ti posible a panakaipila ti kaskenan a kaso.

Maipalagip nga iti inisyal nga imbestigasyon dagiti otoridad ket maatap a killaat a pimmigsa ti apoy manipud iti ‘butane gas’ nga ar-aramaten ti hiker.

Nagbuteng ti hiker a mauram ti tolda daytoy isut gapuna nga impurwakna ti sumsumged a ‘butane gas’ iti karuruotan a nangitunda met iti panagkayamkam ti apoy.

Kidkiddawen met ti Kabayan PNP ti panagtignay ti DENR tapno dagitoy ti mangipila iti kaskenan a kaso kontra iti maseknan a hiker.

Maipalagip a dumanon iti 5.7 kilometers ti kalawa ti nauram a karuruotan iti paset ti Mount Pulag, ti kangatuan a bantay iti Luzon.