--Ads--

BAGUIO CITY – Dumanon iti 5.7 a kilometro ti nauram iti paset ti Mt. Pulag sadiay Kabayan, Benguet idi Sabado.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo kenni Mt. Pulag National Park Superintendent Teber Dionisio, kinunana a ti nasao nga uram ket intunda ti bimtak a butane gas nga ar-aramaten dagiti hikers nga aglutluto ken nangrugi daytoy iti Camp Site No. 3 ti bantay.

Kinunana a gaputa saan a nabaelan dagiti hikers a nangsebseb iti uram ket limmawa daytoy agingga iti batog ti summit.

Dinakamatna nga awan met ti nauram nga istruktura sadiay malaksid laeng iti ruot ken kawayan.

Innayona nga awan met ti nadangran kadagiti nasao a hikers ken natalged dagitoy a naka-awid.

Kinunana met a mabalin a sumang-at dagiti hikers ngem agingga iti grassland laeng dagitoy, iti Peak No. 2 ken iti Tower Site.

Gapu iti nasao a pasamak ket guyguyuguyenna dagiti hikers a no mabalin ket agitugot dagitoy iti portable a fire extinguisher tapnu iti kanito a maulit manen ti nasao a pasamak ket dagus daytoy a malapdan.