--Ads--

BAGUIO CITY – Maiyakar ita nga aldaw sadiay Bontoc, Mt. Province ti Korean trekker a ni Choi Sung Kyu a nagpukaw iti las-ud ti walo nga aldaw iti kabambantayan ti Mt. Province.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni Mt. Province Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Edward Chumawar Jr., kinunana a kalpasan a maiturong sadiay Bontoc ni Choi ket maiyakar ditoy siudad ti Baguio sakbay a maiyawid iti pagtaenganda sadiay Angeles, Pampanga.

Kinunana a kadua ita ti gangannaet ti pamilya, gagayyem, sumagmamano a Korean volunteers ken maysa a consular officer ti South Korean Embassy.

Naamuan met iti Barlig District Hospital a natalgeden ti kondisyon ti nasao a koreano ngem itultuloyda latta a pasayaaten ti hydration status ken mang-stabilize iti blood pressure daytoy.

Maipalagip a nasarakanda ni Choi iti uneg ti maysa a kalapaw sadiay Brgy. Latang, Barlig, Mt. Province idi kalman ti pangaldaw.

Immunan a naipadamag a nagturong ni Choi sadiay Barlig idi June 7 sakbay a nagpakada nga agturong sadiay Banaue, Ifugao idi June 9 agingga a nagpaarayat kadagiti otoridad gapu iti panagkakapsot daytoy.

Naisayangkat met iti search operation sadiay Banaue, Mayoyao ken Aguinaldo iti Ifugao ken iti Barlig sadiay Mt. Province para iti panakabiruk ti nasao a gangannaet.