--Ads--

[photo credit to owner]

[UPDATE] BAGUIO CITY – Naapektaran ti panagminas ditoy siudad ti Baguio kalpasan ti panangideklara ni Mayor Mauricio Domogan iti naan-anay a panakaisardeng ti operasion ti panagminas sadiay Sitio Wabak, Barangay Camp 7, Baguio City.

Nupay kasta, kinuna ni Leoncio Na-oy, dadaulo ti maysa a kooperatiba dagiti small scale miners iti lokalidad, a supsuportaranda ti nasao nga addang ti mayor.

Impalawagna a kas maibasar iti linteg ket saan a mabalin a maipaayan iti permit ti nasao a disso nangruna ta asideg daytoy iti kalsada ken saan a natalged ti Sitio Wabak para iti panagminas.

Dinakamatna a sigud a nairikep ti Sitio Wabak iti aniaman nga operasyon ti minas babaen iti bileg ti kaunaan nga stoppage order a naipaulog sadiay ngem kalpasan ti sangapulo a bulan ket nagsubli manen dagiti minero.

Impanamnamana met a saan a napukawan iti panggedan dagiti minero sadiay gaputa mabalin dagitoy nga umakar iti dadduma a pagminasan iti probinsia ti Benguet ken dadduma pay a probinsiya.

Kinunana nga iti kanito a maaprobaran ti Minahang Bayan iti Baguio City ken Benguet ket maisimpan ti amin nga operasyon dagiti small scale miners.

Nagyaman met daytoy gaputa naawatan dagiti masekan a minero sadiay ti sitwasyon gaputa saan met laeng a natalged ti nasao a sitio a pagpasdekan iti pagtaengan.

Naamuan nga ita ket sangaribo ti bilang dagiti small scale miners iti siudad ti Baguio ken mapattapatta a nasurok maysa a kilo ti balitok ti mapapataud dagitoy iti makabulan.