--Ads--

BAGUIO CITY – Mamati ni Abra Representative Joseph Bernos a nauneg a personal attack kenkuana, iti pamilyana ken iti mandatona kas kongresista ti probinsia ti Abra ti napasamak a panagpabettak ti granada sadiay munisipyo ti La Paz a nakadangranda iti asawana.

Iti waragawag nga inruar ti opisina ti kongresista, impeksana ti nainget a panangkondinarna iti napasamak a panagbettak bayat ti fireworks display kas panagleppas ti pestibidad ti La Paz, Abra.

Inladawanna a ‘cowardly act’ ti insidente a nakadangran ti 12 nga indibidual pakairamananna ken ti asawana a ni La Paz Mayor Menchie Bernos ken iti ipupusay ti dua a pulis a da PO3 Carlos Bocaig ken PO2 Frenzel Kitoyan.

Kinunana a simpatya ti marikriknana para kadagiti LapazeƱos ken kadagiti sangailida a nakaimatang iti kinaranggas bayat a kinunana a dinadael dagiti perpetrators ti nabayag a linak ken kappia sadiay Abra.

Innayonna a marurod daytoy iti panangpuntiryada kenkuana nga ita ket chairman ti PNP Modernization Bill ken iti asawana babaen iti dua a pampabettak ngem impettengna a saan dagitoy a madadael nangruna ta makitkita dagiti tattao ti in-inot a panagdur-as sadiay.

Impasiguradona pay a mangipaay daytoy iti tulong kadagiti nagbalin a biktima ti kinaranggas.