--Ads--

BAGUIO CITY – Ad-adda a ngimmato ti vaccination rate ti rehion Cordillera.

Maibasar iti datus ti Department of Health – Cordillera idi November 25, nasurok 669,100 nga eligible population ti fully vaccinated bayat nga agarup 814,500 ti nabakunaanen para iti first dose ken dumanon iti agarup 6,000 ti naipaayan ti booster shot.

Gapu iti daytoy, 72.77% ti partially vaccinated iti rehion bayat a 52.44% ti fully vaccinated manipud iti nasurok 1.27-M nga indibidual a puntirya a mabakunaan kontra iti COVID-19 iti entero a Cordillera.

Maibasar pay iti datus ti DOH-CAR, agarup iti 90,250 ti naimbagan manipud iti COVID-19 bayat a 2,092 dagiti pimmusay.

Iti agdama, addan iti low risk ti Hospital Care Utilization Rate (HCUR) ti amin a probinsia ti Cordillera, pakairamanan ti siudad ti Baguio.

Maibasar iti datus, 28.78 percent ti average utilization rate iti Cordillera.