--Ads--

Nangipaulogen ti Department of Education ti show cause order kontra iti mannursuro a nagviral kalpasan a nangibalikas ken nangisawang ti saan a nasayaat a sasao bayat ti panag-ungetna iti uneg ti klase.

Sigun kenni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas, ti mannursuro ket manipud iti maysa a parapubliko a pagadalan idiay Metro Manila ngem saanen a nainaganan ti pakabigbigan daytoy.

Naiserbi ti show cause order itay laeng agsapa.

Makita gamin iti viral video nga agung-unget ket nakaibalikas pay daytoy ti saan a nasayaat a sasao bayat a naka-live iti social media.

Iti agdama ket maur-uray ti sungbat ti nasao a mannursuro iti show cause order a naipaulog kontra kenkuana.

Manamnama met a mangisayangkat ti DepEd ti imbestigasyon apaman a maawatda ti sungbat ti nasao a mannursuro.