--Ads--

BAGUIO CITY- Iyaw-awis ti Comelec-Benguet ti voters registration a nangrugin ita nga aldaw para iti mapaspasungadan a Barangay ken SK elections.

Sigun kenni Comelec Benguet Provincial Supervisor Atty. Elenita Julia Tabangin, bassit pay laeng ti bilang dagiti umili nga agturturong iti opisina da tapno agparehistro.

Impalagip ti opisyal a bassit laeng ti maipaay a gundaway para iti nasao nga aktibidad gapu ta agingga laeng inton Hulyo 23.

Innayonna a malaksid iti panagparehistro dagiti botante, mabalin pay dagiti transaction a kas ti panag-transfer, correction wenno change of name ken reactivation .

Kinuna pay ni Tabangin a mabalin a mangisayangkat iti off-site registration dagiti nagduduma nga opisina ti COMELEC-Benguet nu sadino kasapulan laeng nga agrequest dagiti barangay officials kadagiti election officer tapno ma-schedule ti panagturong ti COMELEC iti nasao a lugar.