--Ads--

BAGUIO CITY – Posible a mangrugi ti panaglukat ti voters registration ti COMELEC intun Hulyo 4 ti agdama a tawen.

Daytoy ti inwaragawag ni COMELEC Cordillera Spokesperson Atty. John Paul Martin iti panakiyuman ti Bombo Radyo Baguio ngem inlawlawagna saan pay a kumpirmado.

Sigun kenni Atty. Martin, makabulan laeng ti panaglukat ti voters registration kas paset ti panagsagana iti barangay ken SK elections intun Disiembre.

Kinunana a kalpasan ti maudi nga aktibidad para iti May 9, 2022 national ken local elections, diretso met a pagsaganaan ti amin nga COMELEC local offices ti Brgy ken SK elections.

Karaman kadagiti panagsagana nga ipatungpalda ti inventory kadagiti resgistration forms, Vote Counting Machines ken dadduma pay nga election paraphernalias.

Inyunay-unayna met nga agingga nga awan ti pakdaar ti COMELEC a maitantan wenno masuspindir ti Brgy. ken SK elections ket surutenda ti kaudian a pammilin a panagsagana iti December 5, 2022 Brgy. ken SK elections.CGD