--Ads--

BAGUIO CITY – Dua nga anggulo ti suksukimaten ita ti Baguio City Police Office – Station 3 mainaig iti maatap a panangbagbagsol ti maysa a taxi driver iti maysa a waiter iti depaar ti Leonard Wood Road, Baguio City idi kalman.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio kenni PSI Julius Basinga, deputy commander ti BCPO-Station 3, kinunana a naala ti immuna a salaysay ti biktima idi nabartek daytoy ken iti panag-follow-up ti pulisya ket nabaliwan ti salaysay daytoy.

Maibasar iti immuna a salaysay ti biktima ket naglugan daytoy iti taxi kalpasn a naginom ken naaddaanda iti nabara nga argumento iti taxi driver isut gapuna nga idi bimmaba ket sinurot ken binagbagsol daytoy ti saan pay a nabigbig a taxi driver.

Nupay kasta, kinuna met ti katrabahuan ti biktima nga idi bambantayanna ti biktima iti pagagasan ket inaklon ti biktima a saan daytoy a naglugan ti taxi no diket nagnagna daytoy agingga a nakadanun sadiay Botanical Garden.

Atapen pay ti biktima a posible a naasar ti suspek kenkuana gaputa kabayatan ti pannagnana ket nagpukpukkaw wenno nagririyaw daytoy.

Agtultuloy met ti panagsukimat dagiti pulis tapnu maamuan ti kinapudno ken adda payen ti naalada a CCTV footage ngem nasken a ma-enhance tapnu nalawag a makita dagiti nairekord daytoy.