--Ads--

BAGUIO CITY- Rumrumwar iti datus a kaadoan kadagiti karaman iti vehicular traffic accidents sadiay Tabuk City, Kalinga iti umuna a kwarter ti agdama a tawen ket dagiti agtawen iti 21 agingga 30.

Iti datus ti Tabuk City Police Station, dua pulo ket lima ti nailista nga aksidente iti kalsada a nakairamanan ti uppat a pulo ket maysa nga indibidual sadiay Tabuk City manipud Enero agingga Marso.

Manipud iti nasao a bilang dagiti driver ken pasahero, 21 kadagitoy ket agtawen iti 21 agingga 30, sarunoen dagiti agtawen iti 10 nga agtawen iti 31 agingga 40 ken uppat nga agtawen iti 11 agingga 20.

Maibasar iti datus ti pulisia idi 2021, 128 nga indibidual dagiti naaksidente iti kalsada nu sadino 28.90% ditoy ti agtawen iti 21 agingga 30 bayat nga idi 2020 ket adda ti 224 nga indibidual a naaksidente nu sadino 35.71% ditoy ket young adults.