--Ads--

BAGUIO CITY – Dumanon iti 163 iti pediatric population wenno dagiti agtawen ti 12 agingga 17 nga addaan ti comorbidities ti nakaawat iti umuna a dose ti bakuna a Pfizer kontra iti COVID-19.

Maibasar iti pagalagadan ti nasyonal a gobyerno, dagiti laeng Pfizer ken Moderna a bakuna ti mabalin a maited kadagiti nasao nga agtutubo.

Maipalagip a narugian ti nasao a panagbakuna babaen iti ceremonial vaccination iti BGHMC Garden nga indauluan ti tallo nga agtutubo a naamuan a dependents dagiti empleyado ti BGHMC.

Naituding met a maiwaragawag iti social media pages ti City Health Services Office ken iti Baguio LGU ti vaccine schedules dagiti pediatric population with comorbidities ken dadduma pay a karaman iti pediatric population.

Maibalbalakad met ti panagtungpal dagiti nagannak wenno dagiti guardians kadagiti maikalkalikagum para iti panakabakuna dagiti agtutubo a karaman iti pediatric population with comorbidities.