--Ads--

Nagpositibo ti H5N1 bird flu ti maysa a babai nga agtawen ti dua ken kasapulan a maipasidong daytoy iti “intensive care treatment” idiay Australia kalpasan a nagbiahe daytoy idiay India.


Sigun iti World Health Organization, daytoy ti umuna a nakumpirmar a “human infection” gapu iti avian influenza A(H5N1) virus a naduktalan ken naireport ti Australia.


Inlawlawag ti nasao nga ahensia a ti nagtaudan ti sakit ket saan pay a nalawag ngem posible a nagtaud daytoy idiay India.


Iti agdama,nababa ti peggad nga itunda ti nasao a sakit kas maibasar iti panagadal ti World Health Organization.


Kabayatanna, kas maibasar iti petsa a panagbiahe ti babai, nagturong daytoy idiay Kolkata manipod Pebrero 12 agingga 29.


Nagsubli ti babai idiay Australia idi Marso a uno ken na-admitt daytoy iti ospital idiay southeastern Victoria state iti kinabigatanna.


Idi Marso a kuatro, naiyakar daytoy iti “intensive care unit” idiay Melbourne iti maysa a lawas gaputa kimmaro ti sintomas daytoy.


Nagpositibo ti babai iti influenza A bayat ti kaaddana iti ospital ken naiturong ti “samples” idi Abril para iti kanayunan a pannakaadal.


Naipadamag a nasayaat ti kasasaad ti babai bayat nga awan ti kabagian daytoy idiay Australia wenno India a naaddaan iti sintomas.