--Ads--

BAGUIO CITY – Manamnama a mailukat iti publiko ti nalatak a Baguio Convention Center inton Setyembre.

Sigun kenni Councilor Mylen Yaranon, kagiddan daytoy ti panakarambak ti Baguio Day inton Setyembre 1.

Nupay kasta, inaklonna a partial wenno paset laeng ti pasilidad ti mailukat gaputa saan pay a siento porsiento a naileppas ti panakatarimaan daytoy.

Kinunana nga iti agdama ket 60 porsiento ti pasilidad ti nalpas partikular ti main hall.

Maipalagip a rimsua ti parikot iti panakatarimaan ti convention center gapu iti panagrebisa ti DPWH iti plano ti rehabilitasyon iti baet nga awan ti pammalubos dagiti maseknan nga opisina.