--Ads--

Makaaw-awat iti pammadayaw dagiti triplets a naggigiddan a nagturpos iti kolehiyo idiay Sison, Pangasinan.

Dagitoy ket da Allan James Barselona, Allan Michael Barselona ken Allan Kyle Barselona.

Da Allan James ken Allan Michael ket nagturpos iti Agriculture bayat a ni Allan Kyle ket nagturpos iti Information Technology.

Sigun kadagiti agkakabsat, nagbalin nga inspirasyonda ti amada a mannalon para iti panagadalda a nasayaat.

Kabayatanna, nalaos ti ragsak ti ama dagiti Barselona triplets gapu ta nakaturpos ken nagun-od dagiti agkakabsat dagiti arapaap dagitoy.

Manarimaan met ti panagbirok dagiti agkakabsat iti trabaho tapno matulunganda ti ama dagitoy.