Naabandona nga aso gapu iti kasasaad ti bagi-na, natalged ti kasasaadna; adda iti sidong...

UNITED KINGDOM - Natalgeden ti kasasaad ti aso a naabandona gapu iti kasasaad daytoy idiay United Kingdom. Ni Ariel ket addaan ti innem a saka,...

Agasawa idiay Nueva Vizcaya a kasar iti lima pulo a tawen nga agpangato, umawat...

Inaprobaran dagiti opisyal idiay Nueva Vizcaya ti ordinansa a mangipaay iti P50,000 kadagiti agassawa a dimmunon iti lima pulo a tawen ken nangatngato manipud...

Swedish town, mangilaklako ti P5 per sqm tapno mapaadu ti populasyon sadiay

SWEDEN - Maidia-diaya ti P5 per sqm a daga idiay Sweden. Panggep daytoy a mapaadu ti populasyon gapu ta bimmaba ti ekonomiya ket bimmanayat ti...

Tuscany, Italy, mangidiadiaya ti P1.8 million para kadagiti interesado nga indibidual nga agbalin a...

Ka-Bombo, nakasagana kayu kadi para iti sabali nga adventure? Kayat yu kadi a padasen ti kultura, scenery, historical art ken architecture ti Tuscany, Italy. Bueno, nu...

“Love knows no age,” pinaneknekan ti agasawa nga addaan ti tallo pulo ket dua...

Adun ti nangpaneknek nga iti ayat ket awan ti pilpilienna nga edad wenno ti kunada a "Love knows no age." Maysa kadagitoy ti paka-istoryaan ti...

27-anyos a babai, dinungparna ti gayyem ken anak dagitoy kalpasan ti saanda a nagkinawatan

ESTADOS UNIDOS - Ka-Bombo, anya ti kayam nga aramiden iti gayemmo nu nakaunget ka? Ammo yu kadi nga idiay Florida, USA ket masangsango iti nagtutuon...

Maysa a police officer, na-demote gapu iti panagaramatna kadagiti city security cameras a mang-espiya...

ESTADOS UNIDOS - Lesson learned para iti maysa a police lieutenant ti saan a panagaramat iti aniaman nga alikamen a kukua ti pagtrabtrabahoan para...

Estudyante, tinungpana ti maysa a mannursuro bayat ti graduation rites dagitoy

CHINA - Ti panagturpos ti maysa kadagiti mapadpadaanan nga aldaw dagiti estudyante para iti panagballigi dagitoy iti panagadal. Ngem ammo yo kadi nga imbes a...

Maysa a lalaki a natakaw idi maladaga paylaeng ken dimmakkel iti narigat a pamilya,...

Ammo yo kadi a mala-teleserye ti pakastoryaan ti biag ti maysa a lalaki idiay China? Naipasngay daytoy iti maysa a hospital ngem tinakaw daytoy ti...

Agong ti lalaki a saan nga agsardeng ti panagdarana, sinerrek ti matek

INDIA - Maysa a lalaki ti nakapasar ti nakaro a panagdara ti agongna idiay India. Nagturong iti ospital ni Cecil Andre Gomes gapu ta makalawas...
- Advertisement -
--Advertisement--