Mastermind sa pagpaslang kay Pampanga pageant contestant Lopez at Israeli boyfriend nito na si...

PHILIPPINES - Natukoy na ang utak sa likod ng pagpaslang sa Pampanga pageant contestant na si Geneva Lopez at sa kanyang Israeli boyfriend na...

Maysa a pahinante, pimmusay; dua a daduma pay, agpatpataming iti ospital

BAGUIO CITY - Pimmusay ti maysa a pahinante bayat nga agpatpataming ti dua pay a pahinante kalpasan a nadangran dagitoy gapu iti panakaidungpar ti...

Kaudian a panagbettak ti maatap nga hand grenade idiay Abra, maim-imbestigaran; suspek, maan-anup

BAGUIO CITY - Agtultuloy ti imbestigasyon dagiti maseknan nga otoridad tapno mabigbig dagiti suspek a nagtaudan ti maatap nga hand grenade a bimbak idiay...

Kondisyon ti labor and employment rate iti rehiyon Cordillera, napintas

BAGUIO CITY - Napintas ti kondisyon ti Labor and Employment ti rehiyon Cordillera gapu ta above 90% ti nadanon daytoy idi napalpalabas a tawen. Sigun...

Populasyon iti rehiyon Cordillera, agtaltalinaed a nababa nu idilig iti daduma a rehiyon iti...

BAGUIO CITY - Agtaltalinaed a nababa ti populasyon ti rehiyon Cordillera nu idilig iti populasyon iti daduma a rehiyon. Sigun kenni Cecile Aguilan Basawil, Regional...

Nagannak ken estudyante a nakalinya iti ruar para iti enrollment, napapanawen; saanen a kabaelan...

BAGUIO CITY - Napapanawen dagiti nagannak ken estudyante a nakalinya para iti enrollment ti Senior High school iti Baguio City National High School ita...

Kasasaad dagiti nagannak ken estudyante nga ag-enroll, nagulo; pagamkanda a saanda a makaala pay...

BAGUIO CITY - Nagulo ita ti kasasaad dagiti paryentes ken estudyante a nakapila para iti enrollment ti Senior High school iti Baguio City National...

55-anyos a misis, agbabbabawi kalpasan a pinutedna ti paset ti mabagbagi ti asawa daytoy

BAGUIO CITY - Nalaos ti panagbabawi ti 55-anyos a misis kalpasan a pinutedna ti paset ti mabagbagi ti mister daytoy babaen iti kitchen knife...

55-anyos a misis a nangputed iti mabagbagi ti 58-anyos nga asawana, posible a maibalud...

BAGUIO CITY - Posible a maibalud iti agingga tallo pulo a tawen ti 55-anyos a suspek iti panagputed ti mabagbagi ti 58-anyos nga asawana...

Pamilya ni Yitshak Cohen, mangnamnamada a maiyawidda iti kabiitan a panawen ti bagi daytoy...

Agsagsagana ti pamilya ni Yitshak Cohen nga iyawid ti bangkay daytoy idiay Israel kalpasan ti panakasarak ti bagi dagitoy iti gayemna a ni beauty...
- Advertisement -
--Advertisement--