--Ads--

[photo credit to the owner]

BAGUIO CITY – Nanayunan ti bilang dagiti firecracker-related injuries a nailista iti nagduduma a paset ti Cordillera manipud Disiembre 21, 2017 agingga iti agdama.

Iti panakipatang ti Bombo Radyo Baguio kenni Clark Dizon, Nurse IV ken Emergency Coordinator ti Department of Health (DOH)-Cordillera, kinunana a dumanonen iti 22 dagiti firecracker-related injuries iti rehion.

Sigun kenkuana, kaaduan ket napasamak sadiay Benguet a dumanon iti innem, sumaruno ti Kalinga ken Apayao nga addaan iti sag-uppat a kaso, bayat nga adda ti tallo a kaso iti siudad ti Baguio, sag-dua sadiay Ifugao ken Abra ken maysa sadiay Mt. Province.

Maibasar iti listaan ti ahensia, ti nasao a bilang ket kapada ti bilang dagiti nailista a firecracker-related injuries idi napalabas a tawen.

Kinuna pay ni Dizon nga ituloy ti DOH ti kampania dagitoy nga Oplan Iwas Paputok tapno saanen a manayunan pay ti nasao a bilang agingga nga agleppas ti monitoring ti ahensia inton Enero 5.