--Ads--

BAGUIO CITY – Inwaragawag ti militar a 35 laengen ti bilang dagiti nabatbati a kameng ti rebelde a New People’s Army sadiay probinsia ti Kalinga.

Sigun kenni Lt. Col. Martin Daiz Jr., commander ti 50th Infantry Battalion ti Philippine Army, agtaltalinaed ti operasyon ti nasao a bilang dagiti rebelde iti baet ti panagsuko ti dadduma a kakadua dagitoy.

Kinunana a dumanon iti innem nga NPA ti na-neutralized ken boluntaryo a simmuko kadagiti otoridad ita a tawen iti probinsia ti Kalinga.

Dinakamatna a kas maibasar iti naawatda a report, manipud iti 35 a bilang dagiti nabatbati a kameng ti NPA sadiay ket 14 kadagitoy ti adda iti munisipyo ti Balbalan, 13 sadiay Pinukpuk, uppat sadiay Lubuagan bayat a sag-tallo sadiay Tinglayan ken Tabuk City ken maysa sadiay Tanudan.

Maibasar iti report ti 50th ID, nakakumpiskar dagitoy iti 20 a dekalibre nga igam iti nagduduma nga operasyon nga insayangkatda ita a tawen sadiay Kalinga.