--Ads--

BAGUIO CITY – Manamnama nga agbalin nga operational ti Busol Rain Water Harvesting Facilities ti Baguio Water District iti maikatlo a kwarter iti agdama a tawen.

Dumanon iti agarup 50,000 cubic meters ti maurnong iti tallo nga harvesting facility.

Karaman a naipasdek iti nasao a lugar dagiti filtration ken aeration tanks.

Ditoy a maurnong dagiti danum manipud iti tudo a dakkel a katulungan para iti supply ti danum a maaramat nangruna nu panawen ti kalgaw.//Jordan Tablac