--Ads--

BAGUIO CITY – Nagkaykaysa nga inaprobaran dagiti mayor iti Benguet ti clustering dagiti munisipyo iti panangitulod ti highland vegetables kadagiti trading areas sadiay La Trinidad, epektibo ita nga aldaw, April 8.

Kabayatan ti meeting ti Provincial Inter-Agency 2019 Novel Coronavirus Task Force, impaulog ni Governor Melchor Diclas ti Memorandum Circular kadagiti amin a mayor para iti panakagrupo dagiti munisipyo iti Benguet, pakairamanan ti Bauko, Mt. Province ken Tinoc, Ifugao a mangitulod ken mangilako iti natengda iti La Trinidad Vegetable Trading Post ken iti Benguet Agri-Pinoy Trading Center (BAPTC).

Sigun iti gobernador, babaen iti nasao nga addang ket maliklikan ti overcrowding ken mamintinir ti panakasurot ti social wenno physical distancing.

Iti baro nga scheme, agitulod iti nateng tunggal Monday-Wednesday-Friday dagiti mannalon iti Atok, Buguias, Kabayan, Itogon, La Trinidad ken Sablan iti Benguet ken ti Bauko sadiay Mountain Province.

Agitulod met iti nateng tunggal Tuesday-Thursday-Saturday dagiti mannalon iti Bakun, Bokod, Kapangan, Kibungan, Mankayan, Tuba ken Tublay iti Benguet ken ti Tinoc sadiay Ifugao.

Maipalagip nga iti Benguet a kangrunaan nga agtataud dagiti highland vegetables kas iti patatas, repolyo, womboc, carrots, sayote, beans ken dadduma pay a maiturturong kadagiti merkado sadiay Metro Manila ken Visayas.