--Ads--

BAGUIO CITY – Dumanonon iti P1.5-M ti pakabuklan a danyos iti structural fire a napamasak sadiay Purok 4, Bulanao Centro Tabuk City, Kalingda idi kanikadua.

Maibasar iti report,nirespondean dagiti otoridad ti naiyuman kadagitoy a maururam a pagtaengan nu sadinno nadanonda a naan-anayen a nauram ti sumagmamano a paset daytoy karaman pay ti maysa nga lugan.

Awan met ti nadangran kadagiti agnanaed iti nasao nga pagtaengan ngem nauram ken pimusay ti naibati iti uneg ti pagtaengan a taraken dagitoy nga aso.

Naduktalan met iti inisyal nga imbestigasyon a nakita ti maysa nga testigo ti maysa nga maur-uram nga foam iti garahe ti stock room dagitoy.

Kitkitaen met dagiti otoridad a posible nga intunda ti electrical wiring iti uneg ti pagtaengan ti uram gaputa posible a dimmanon daytoy iti maururam nga foam iti garahe.

Agtultuloy met ti imbestigasyon dagiti otoridad iti rason ti napasamak nga uram.