--Ads--

Agsagsaganan ni Genisis Libranza, maysa a challenger iti World Boxing Federation (WBF) World Super Flyweight Belt para iti manamnama a laban daytoy kenni Gcina Makhoba inton Hunyo a trenta iti agdama a tawen sadiay South Africa.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni Libranza, kinunana a naragsakan daytoy idi maamoanna ti sumaruno a labanna nangruna ket nabayag ti naudi a naimatagan ti Pinoy a boksingero iti ring.

Daytoy ket idi Disyembre iti napalabas a tawen nu sadino nangabak daytoy kontra iti Thai a kalabanna a ni Adisak Ketpiam.

Sigun kenni Libranza, inton sumaruno a lawas ket sumang-at daytoy idiay La Trinidad, Benguet para iti panag-ensayona bayat a nakunana a nabuyanan ken naadalna ti napalpalabas a laban ni Makhoba.

Kinomendaran ti boksingero ti nasayaat a fundamentals ti kalabanna rason nu apay a kasapulan a saysayaatenna pay ti counter attack daytoy.

Mangnamnama met daytoy a babaen iti hook ken upper cut ket agballigi daytoy iti labanna.

Kabayatanna, kiddaw ni Libranza ti suporta ti publiko para iti panggep daytoy a makaiyawid iti titulo kasta met ti panagsuportada kadagiti amin a boksingero iti pagilian a Pilipinas.//Bombo Mera Pacpacan