--Ads--

BAGUIO CITY – Manarimaan ti imbestigasyon dagiti maseknan nga opisina iti agraraira a Baguio Facebook Group a nagbalin a sex booking site iti siudad.

Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, kas maibasar iti panagsukimat ti Regional Anti-Cyber Crime Unit (RACU), kaadwan kadagiti miyembo ti facebook group ket nagtaud iti Mindanao.

Gapu iti dayta, makikokoordinar ti RACU iti maseknan nga opisina sadiay para iti panakaipatungpal ti kanayonan nga imbestigasyon.

Maipalagip nga immunan a naduktalan ti facebook group idi napalabas a lawas nu sadino sumagmamano kadagiti naipablaak a post ket seknan iti panangidiaya iti saan a makaay-ayo a serbisyo kas kasukat ti kuarta.

Dagus met a naikkat dagiti ladawan ken nasukatan ti nagan ti facebook group.

Napag-amwan metlaeng nga adu pay a page group ti mangak-akomodar wenno kapada ti nasao nga aramid.//Bombo Jez Lapizar