--Ads--

Impeksa ni Engr. Bonifacio Dela Peña, City Administrator ti siudad nga ado pay a proseso ti pagdalanan ti mapangpanggep nga intermodal terminal sadiay Dontogan, Baguio City.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni Dela Peña, kinunana a kalkalpas idi napalabas a lawas ti public consultation nga addaan panggep a mang-ala iti kapanunotan ti publiko para iti P1.2 billion nga intermodal terminal.

Sigun kenkuana, ti manamnama a terminal ket maiyarig kas airport ngem bus ti mode of transportation daytoy ken ti kangrunaan a maakomodar  ket ti South bound buses.

Kinuna ni Dela Peña a pinanggepda nga aprobaran idi napan a tawen ngem saan da a nagballigi nu sadino namnamaenda a daytoy ket maaprobaran iti ngudo ti agdama a tawen.

Kabayatanna, kalpasan ti public consultation, sumaruno a dumalan daytoy iti negosasyonda iti proponent, ti panag-aprobar ti City Development Council, kasta met a dumalan daytoy iti opisyales ti siduad, ti public bidding, kasta met ti panaka-idraft ti kontrata sakbay a maimplementar daytoy.//Bombo Mera Pacpacan