--Ads--

BAGUIO CITY- Saan paylaeng a mamati ti pamilya Dicang iti panakairaman ti anak dagitoy a ni Cadet First Class Valerie Mae Vicente Dicang iti Top 10 ken Magna Cum Laude pay iti PMA MASALIGAN Class of 2021.

Maawat pay ti 22-anyos a Brigade Academic Officer ti Secretary of Defense Saber Award.

Photo | Philippine Military Academy

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio kenni Marvin Dicang, ama ti nasao a kadete, imbinglayna nga idi paylaeng nga arapaap ti anakna a makstrek iti Philippine Military Academy isu’t gapuna nga inkagumaana ti nag-eksamin agingga a naipaayan iti gundaway nga agadal iti akademya.

Kinunana a saan a mailadawan ti kinaragsak dagitoy nangruna ta nagaramid iti pakasaritaan iti rehion Cordillera ni Valerie gaputta daytoy ti kakaisuna a babai a Cordilleran nga agturpos ken mapadayawan pay inton Mayo 10.

Innayona a dakkel a pammadayaw saan laeng nga iti pamilyada ti nagun-od ti anakda ngem ketdi iti entero a rehion.

Tubo ti Tomay, La Trinidad, Benguet ni Dicang ken daytoy ti maikadwa iti pamilya a nagturpos iti PMA kasaruno ti manong daytoy a graduate metlaeng iti akademya.

Sigun pay iti ama ni Dicang, ti panakainayon ni Valerie iti Top 10 ket simbolo ti dakkel a kontribusion ti kababaian iti serbisyo publiko.

Al-alukoyyenna met dagiti agtutubo a sumrek iti akademya nangruna dagiti babbai gaputa saan laeng a dagiti lalaki ti adda kabaelanna a makipaset iti panagsanay no di ket kabaelan met dagitoy.