--Ads--

BAGUIO CITY – Inlaylayon ti Public Private Partnership for the People – Screening Committee (P4-SC) ti siudad ti Baguio ti manarimaan a negosasyon iti nagbaetan ti lokal a gobyerno ken ti napili a proponent para iti panakabukel ti pinal a terms of reference para iti nabayagen a matartarigagayan.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni P4-SC chair ken City Administrator Bonifacio dela Pen֮a a babaen iti daytoy ket maipasigurado ti panagtunos ti dua a partido kadagiti pinal a termino ti multi-billion market development project.

Dinakamatna a nagpason ti immuna nga uppat a pulo ket lima nga aldaw a pawayway ti negotiation period para iti panakaipinal dagiti terms of reference ti proyekto.

Gapu iti daytoy, nagdesisyonda a mailaylayon ti negotiation period agingga a malpas ti pinal a terms of reference.

Maipalagip a 34 a terms of reference ti maipasidong iti negosasyon.

Inaklonna met a posible a mabayagan ti proseso ti negosasyon nangruna ta nasken nga adda ti mapagnumuan iti umuna a 16 a technical terms sakbay a maituloy ti negosasyon iti nabatbati nga 18 a financial terms ti proyekto.
impannakkelna met ti

Impasiguradona pay nga ituloy ti P4-SC a mangilaban iti interes ti publiko iti manarimaan a proseso ti negosasyon tapnu maragpat ti puntirya a panaka-adda ti moderno a merkado publiko iti siudad ti Baguio a maipada kadagiti moderno a merkado iti dadduma a pagilian.