--Ads--

BAGUIO CITY – Agpapaimbagen ti maudi ken kakaisuna a pasyente a nakaptan iti UK variant sadiay Mt. Province kalpasan a naadmitar daytoy iti ospital.


Sigun ken Provincial Health Officer Dra. Nenita Lizardo, awan ti nailistada a baro a kaso ti UK variant iti naisayangkat a contact tracing kadagiti nakapulapol ti positibo iti nasao a sakit manipud first generation agingga third generation contact.


Kinunana nga umdas ti contact tracer a dinutukan ti Department of the Interior and Local Government Unit nga agserbi a kabinnadang dagitoy iti panagrespondeda.


Inaklonna met nga adda ti gundaway a maitantantan ti panakairuar dagiti resulta ti swab test gapu iti kinaado dagiti specimen a maipatultulod sadiay Benguet General Hospital.


Iti agdama ket addaan ti probinsiya iti nasurok 2,400 a pakabuklan a kaso ti COVID-19, nasurok 700 ti aktibo a kaso, 1,600 ti nakarebor bayat a 36 met ti pimmusay nga addan pakainaiganna iti nasao a sakit