--Ads--

Anya ti aramidem ka-Bombo nu kalpasan ti panagkasar yu iti asawam ket mapukaw ti memoryana?

Ammo yu kadi a sadiay Zamboanga Del Sur ket nalipatan ti mister ti asawa daytoy kasta met ti napalabasda kalpasan ti maysa nga aldaw a panagkalaysada.

Sigun iti babai, saanna a namnamaen nga iti kaimportantean a paset iti biyagda ket ditoy met gayam a malipatanna ti amin.

Gapu iti dayta, inpa-frame ti misis ti ladawan dagitoy tapno ipalagipna iti asawana a maysa dagitoy a pamilya bayat nga impeksana nga aramidenna ti amin tapno maipalagipna iti misterna ti kinasiasinuna.