--Ads--
Photo credit to the owner

BAGUIO CITY – Manamnama a maaramaten iti kabiitan a panawen ti molecular laboratory sadiay Benguet General Hospital (BeGH).

Sigun kenni Dr. Meliarazon Dulay dadaulo iti nasao nga ospital, maikalkalikagum itan ti panakaileppas ti nasao nga laboratoryo bayat a manarimaan metten ti panagsanay dagiti medical technologists dagitoy iti Baguio General Hospital and Medical Center (BGHMC) para iti panagsagana dagitoy iti umadanin a panaglukat ti laboratoryo.

Kinunana a nalpasen ti online modular training ken nalpasen ti proficiency examination isut gapuna a sabali manen a panagsanay ti aramiden dagitoy iti BGHMC para iti onsite work dagitoy.

Imbinglayna nga addan ti dua a medical technologists dagitoy a naipaayan iti sertipikasyon bayat a manarimaan paylaeng ti panagsanay dagiti tallo pay a kadwa dagitoy.

Kinunana ni Dulay nga apaman a malpas ti kontruksyon ti nasao nga laboratoryo ket dagosda nga ipasidong iti akdreditasyon ti Department of Health tapnu maaramat a dagus nangruna ta agtultuloy ti panakailista ti kaso iti COVID-19 iti probinsya ti Benguet.

Maipalagip a nangidonar ni ACT-CIS partylist Representative ken Benguet Caretaker Eric Go Yap iti P5-M para iti pannakagatang dagiti anti-COVID-19 equipment pakairamanan ti RT-PCR machine, automated extraction machines ken daduma pay a kasapulan ti laboratoryo.