--Ads--

BAGUIO CITY – Kidkidawen manen ti dadaulo ti Benguet General Hospital ti partisipasyon dagiti umili ti Benguet iti maipatpatungpal a vaccination program sadiay.

Sigun kenni Benguet Gen Acting Chief Dr. Meliarazon Dulay, ipangpangruna ita ti gobyerno a mairehistro dagiti indibidual uray saan a karaman kadagiti priority group isut gapuna a guyguyugoyenna ti panagpalista dagitoy kadagiti ayanda a munisipyo.

Kinunana a dakkel a tulong daytoy tapno manayonan ti alokasyon ti bakuna nga ipaay ti Department of Health iti probinsiya.

Impanamnamana met a maipangruna a maipaayan iti suplay ti bakuna dagiti munisipyo a makailista iti kangatoan a bilang dagiti nagparehistro ken dagiti addaan ti pasilidad a pakaisayangkatan ti panagbakuna.

VC DULAY (Benguet General Hospital Acting Chief Dr. Meliarazon Dulay)