--Ads--

BAGUIO CITY – Ur-urayen paylaeng ti Barangay Brookside ditoy siudad ti Baguio ti aksion dagiti maseknan a telecommunications companies wenno telco tapnu maisimpa dagiti dangling wires wenno nakauy-oy a kable daytoy sadiay Purok 4, M. Roxas Street, Lower Brookside.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Punong Barangay James Doligas a nagsuratdan idi napalabas a Huwebes kadagiti opisina dagiti maseknan a telco tapnu kiddawen ti panangisimpada kadagiti nabayag ken nabaybay-an a nakauy-oy a kable dagitoy.

Inyunay-unayna a nabayag a pagparparikutan daytoy ti barangayda ken dadduma pay a barangay ditoy siudad nangruna iti nabayag nga aksion dagiti maseknan a telco.

Dinakamatna nga imbilinen ti BENECO ti panangiparang dagiti telco iti permit to install sakbayda a mapalubusan nga agikabil iti poste ti kooperatiba tapnu maipasigurado a nasayaat ti panakaiwayat dagiti kable.

Sigun pay kenni Kapitan Doligas, mismo a dagitoy ti nangisimpa iti dadduma a nakauy-oy a kable sadiay Upper Brookside, partikular dagiti saan a delikado a kable.

Umap-apela metlaeng daytoy kadagiti telco iti panakikoordinarda kadagiti barangay officials sakbay ti panangikabilda iti kableda iti poste ti BENECO tapnu mapaka-ammuan ti maseknan a barangay.