--Ads--

Agtaltalinaed latta ti nasayaat a langen-langen iti nagbaetan da President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr kenni Vice President Sara Duterte, iti laksid saan a kayat ni First lady Liza Marcos ti nasao a bise presidente.

Nupay kasta, nagkadua manen dagitoy iti kaleppas a Commencement Exercises ti Philippine National Police Academy (PNPA) “Layag-Diwa” Class of 2024 a naangay sadiay Silang Cavite idi laeng kalman.

Makita iti ladawan dagitoy a naragsak nga agsarsarita ken saan a madlaw ti pannakaapektar ni Vice President Duterte iti baet ti panaglais ti first lady kenkuana.

Kabayatanna, inaklon ni First Lady Liza Marcos a nasakit ti nakem daytoy kadagiti pamilya Duterte kalpasan ti panang-akusar dagitoy nga agar-aramat ni President Marcos Jr. ti droga bayat nga inawaganda pay a “bangag”.