--Ads--

BAGUIO CITY – Dinadael dagiti otoridad ti dumanon 55,000 a pinuon ii marijuana nga aggatad ti P11-M iti dua nga aldaw nga eradication operation iti kabambantayan ti Loccong, Tinglayan, Kalinga.

Naisayangkat ti nasao nga operasyon iti napalabas a dua nga aldaw a nakadiskobrean ti tallo a pagmulaan ti iligal a mula nga addaan ti pakabuklan a kalawa a 5,500 square meters.

Pinarut ken inuram dagiti otoridad ti agarup nasurok 10,000 a pinuon ti marijuana iti umuna a pagmulaan bayat nga agarup nasurok 30,000 a pinuon ti marijuana iti maikadua a pagmulaan ken agarup nasurok 15,000 a pinuon ti marijuana iti maikatlo a pagmulaan.

Naisayangkat ti operasyon babaen iti panagtinnulong dagiti operatiba manipud iti nagduduma nga yunit ti Kalinga Police Provincial Office, PDEA-Cordillera, Regional Police Drug Enforcement Unit ken Regional Intelligence Unit ti Cordillera Police, Criminal Investigation and Detection Group-Kalinga ken Naval Forces – Northern Luzon.

Kinuna dagiti otoridad a ti operasyon ket paset ti nainget ken agtultuloy a kampanyada tapnu maputed ti suplay ti marijuana nga agtataud iti rehiyon kas maitunos iti war on drugs ti agdama nga administrasyon.

Maibasar iti rekord, dumanonen iti 13 a marijuana eradication operations iti rehiyon Cordillera ti insayangkat dagiti otoridad manipud Enero ti agdama a tawen.