--Ads--

BAGUIO CITY – Napagnumuan ti Sangguniang Bayan ti La Trinidad, Benguet ti panakaaramat ti agdama a P2-M a pondo ti travelling expenses ti munisipyo para iti inisyatibo a panakapalawa ti panagresponde dagitoy iti COVID-19.

Sigun kenni Vice Mayor Roderick Awingan, manipod iti nasao a pondo ket mailatang ti P700K para iti panakagatang dagiti Personal Protective Equipment nga aramaten dagiti frontliners.

Dinakamatna a maaramat met ti P650K para iti panakagatang dagiti printer a maiwaras kadagiti parapubliko a pagadalan iti nasao a munisipyo bayat a P300K para iti panakagatang dagiti school supplies.

Malaksid iti daytoy, maipaay met ti P100K iti Municipal Social Welfare and Development Office para ti panakasustinir ti emergency shelter assistance dagitoy.

Manamnama met a mailatangan iti P200K ti sektor ti transportasion para iti ayuda dagiti driver dagiti parapubliko a jeep nga addaan ruta iti nasao nga ili.