--Ads--

MINDANAO – Dagus nga inarakop ti maysa a tatang ti 16-anyos nga ubing idi naamwanna ti agpaypayso a saanna nga anak daytoy idiay Iligan City, Mindanao.

Ngem sakbay dayta, siguden nga adayo ti karirikna ti tatang a nailinged iti nagan a Dexter iti nasao nga ubing gapu iti suspetsana a saanna nga anak daytoy iti asawana a ni Mary.

Gapu iti dayta, kanayon a dangranna ti asawana isu’t rason a pinanawanda daytoy.

Nupay kasta, inlawlawag ni Dexter nga adda ti makagapu ti panangdangranna iti asawana gapu ta inatapna a ti 16-anyos nga ubing ket anak ti kaaruba dagitoy.

Kalpasan ti sumagmamano a tawen ket naisayangkat ti DNA test nu sadino napaneknekan a saanna nga anak ti ubing.

Ngem imbes a makapungtot ni Dexter ket dagus nga inarakopna ti 16-anyos sakbay nga imbagana nga ikonsiderana daytoy kas agpaypayso nga anakna.