--Ads--
photo cto

BAGUIO CITY – Naipanamnama iti panakaileppas ti Baguio Convention Center inton bulan ti December ita a tawen.

Sigun kenni Councilor Mylen Yaranon, dadaulo ti Committee on Public Works iti City Council, makumikomda ita para iti panakaileppas ti pasilidad.

Kinunana a nangrugi iti soft opening ti Baguio Convention Center idi September 1 idi naaramat para iti panakarambak ti 110th Baguio Day.

Dagus metlaeng a nairikep ti pasilidad kalpasan ti aktibidad gaputa saan paylaeng a nalpas ti maisaysayangkat a rehabilitasyon.

– timek ni City Councilor Mylen Yaranon, dadaulo ti Committee on Public Works iti City Council

Nupay kasta, dinakamat ni Yaranon a babaen iti panaka-aramat ti napabaro a pasilidad ket naipakita iti publiko dagiti parikot iti disenyo ti plano para iti rehabilitasyon daytoy.

Innayonna pay nga addan kadagiti umili no kasano nga ukumen wenno matmatanda ti agdama a desinyo ti convention center. (-with Bombo Brigitte Marcasi)